SAKRAMENT CHRZTU ŚWIĘTEGO

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
Niezastąpiony charakter tego sakramentu Zbawiciel wyjaśnił w słowach:
„Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie wierzy, będzie potępiony”
(Mk 16, 16),
a także
„Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha Świętego,
nie może wejść do Królestwa Bożego”
(J 3, 5).
Skutki chrztu św.:
 1. odpuszczenie grzechu pierworodnego;

 2. odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;

 3. wlanie łaski uświęcającej, cnót teologalnych (wiary, nadziei i miłości) oraz darów Ducha Świętego;

 4. charakter sakramentalny, czyli niezatarte znamię przynależności do Boga i Wspólnoty Kościoła;

W sakramencie chrztu św. RODZICE przyjmują na siebie obowiązek wychowania dziecka
w wierze tzn.:
 1. doprowadzenie dziecka do poznania Pana Boga, czego szczególnym wyrazem jest modlitwa z dzieckiem i za dziecko; systematyczny udział we Mszy św. w niedziele i święta; częsta i regularna spowiedź św.; przygotowanie do I Komunii św. i bierzmowania;

 2. wyjaśniają dziecku znaki religijne, znaczenie świąt i przygotowują się do nich;

 3. obchodzą z dzieckiem rocznice chrztu św.;

 4. świętują dzień Patrona;

 5. uczą miłości bliźniego;

 6. zawierzają dziecko Panu Bogu podczas modlitwy osobistej i rodzinnej;

Wymagania stawiane rodzicom chrzestnym:

 1. ukończyli 16 rok życia;

 2. przyjęli sakramenty: chrztu, Eucharystii i bierzmowania;

 3. nie są ojcem ani matką przyjmującego chrzest;

 4. należą do Wspólnoty Kościoła katolickiego;

 5. są wierzącymi i praktykującymi katolikami;

 6. prowadzą autentyczne życie katolickie - praktyka wiary przez udział w niedzielnej i świątecznej Mszy św., regularną spowiedź oraz przyjmowanie wizyty duszpasterskiej;

 7. mogą bez przeszkody kanonicznej uzyskać rozgrzeszenie i przyjmować Komunię św.;

 8. do godności rodzica chrzestnego nie może być dopuszczona osoba żyjąca w związku niesakramentalnym;

 9. od kandydatów do godności ojca chrzestnego / matki chrzestnej wymagane jest zaświadczenie (opinia) duszpasterza z parafii aktualnego zamieszkania; zaświadczenie potwierdza praktykę systematycznego życia religijnego kandydata;

 10. w uzasadnionych przypadkach obowiązek rodzica chrzestnego może pełnić tylko jedna osoba;

 11. przed sakramentem chrztu św. rodzice chrzestni przystępują do sakramentu pokuty i pojednania;


Formalności związane z sakramentem chrztu św.:
 1. chrzest św. zgłaszają tylko rodzice dziecka lub opiekunowie prawni;

 2. datę chrztu św. należy zgłosić najpóźniej dwa tygodnie przed planowaną uroczystością;

 3. ze względu na to, że Duszpasterstwo Polaków formalnie włączone jest w parafie irlandzkie, po ustaleniu terminu z duszpasterzem, należy zgłosić się do kancelarii parafii irlandzkiej, aby tam dopełnić formalności; należy poinformować, że chrzest św. będzie udzielany przez polskiego duszpasterza (wyjątek od tej reguły jest wtedy, gdy sakrament chrztu św. będzie udzielany w kościele pw. św. Patryka w Waterford);

 4. zasadniczo chrzest św. odbywa się podczas niedzielnej Mszy św. wg grafiku miesięcznego;

 5. należy okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (Birth certificate), podać dane personalne rodziców chrzestnych (imię, nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania);

 6. przed chrztem rodzice chrzestni przynoszą zaświadczenie z parafii aktualnego zamieszkania o tym, że mogą pełnić tę godność;

 7. przed chrztem rodzice chrzestni oraz rodzice dziecka (jeśli nie mają przeszkód kanonicznych) przystępują do sakramentu pokuty i pojednania;

 8. do chrztu św. należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną;

W sakramencie chrztu św. RODZICE CHRZESTNI przyjmują na siebie współodpowiedzialność za katolickie wychowanie dziecka.
Ich obowiązkiem jest pomoc rodzicom w chrześcijańskim wychowaniu.